Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Aktualności

RODO

Informacja

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych-RODO), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Adres: Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl,  kontakt telefoniczny: 32 393 36 10.

2.     Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2, pokój Nr 10, kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl  kontakt telefoniczny: 32 393 37 56.

3.   Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomości, zgodnie z  art. 6 ust. 1 litera c RODO oraz art. 3 i art. 6m ust. 1a i 1b ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.).

4.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym  odbiorcom - firmie realizującej zawartą z gminą umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

5.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną przez okres 10 lat liczony od końca roku kalendarzowego,  w którym ustał obowiązek podatkowy.

7.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, i ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

8.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10.  Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

    

 


Back