Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Menu główne

Pytania i odpowiedzi

Gospodarka odpadami komunalnymi

1. Dlaczego zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

2. Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jeżeli nieruchomość należy do gminy?

To proste – gmina. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Jeżeli więc nieruchomość należy do gminy, to ona – jako właściciel – składa deklarację.

3. Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent, burmistrz lub wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

4. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

5. Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?

Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

edukacji ekologicznej,

obsługi administracyjnej tego systemu,

jeżeli gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki – koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie technicznym.

Żadne inne wydatki poza kosztami gospodarowania odpadami komunalnymi nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców.

6. Czy dzikie wysypiska znikną?

Wyrzucanie śmieci na dzikie wysypiska przestanie się opłacać. Od 1 lipca 2013 r. wszyscy są objęci opłatą za wywóz śmieci.

7. Kto dostarcza pojemniki na śmieci – mieszkańcy domu/wspólnoty czy gmina?

Jeśli jesteś mieszkańcem domu jednorodzinnego, gmina poinformuje Cię, czy zapewni pojemniki na śmieci.

Jeśli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, kwestię dostarczenia pojemników wyjaśni z gminą zarząd nieruchomości.

Co do zasady to właściciel nieruchomości odpowiada za zapewnienie pojemników na śmieci. Gmina może przyjąć na siebie ten obowiązek.

8. Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (dane statystyczne z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami), koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.

9. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

10. Na jakie rodzaje segregować śmieci?

Gmina decyduje, jak będą segregowane śmieci na jej terenie i ma obowiązek poinformować o tym mieszkańców, m.in. na swoich stronach internetowych. Kwestie te powinny zostać określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Podstawowy sposób segregacji śmieci to oddzielanie makulatury, plastiku, szkła bezbarwnego i kolorowego. Jeżeli pojemnik na śmieci nie jest stosownie opisany, kieruj się następującymi zasadami:

niebieski:

makulatura

gazety, papier biurowy, opakowania z papieru, kartonu i tektury

żółty:

plastik

puste butelki typu PET, opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku

metale

zielony:

szkło kolorowe, szkło bezbarwne

kolorowe butelki i słoiki bez nakrętek, bezbarwne butelki i słoiki bez nakrętek

Ten podstawowy podział na kolory pojemników pochodzi z rozporządzenia Ministra Środowiska, w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Gmina musi z niego skorzystać przy ustalaniu kolorów pojemników w swoim systemie gospodarowania odpadami, może także wprowadzić swoje własne sposoby segregowania śmieci.

11. Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.

12. Czy kubeczki po jogurcie trzeba myć przed wyrzuceniem?

Jeśli w Twojej gminie odpady z tworzyw sztucznych są zbierane łącznie z papierem, wówczas wskazane jest opróżnianie i oczyszczanie pojemników po płynnej lub półpłynnej żywności tak, żeby papier nie został przez nią zanieczyszczony i mógł być przekazany do recyklingu.

W przypadku, gdy odpady z tworzyw sztucznych i papier są zbierane oddzielnie, wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania. Dokładne mycie nie jest potrzebne.

Kwestie mycia opakowań powinna zostać określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Sposób segregowania odpadów w gminie zależy od procesu technologicznego stosowanego w instalacji do zagospodarowania odpadów, do której są kierowane odpady komunalne z terenu gminy.

13. Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?

Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne. Kwestie te powinny zostać określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

14. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Gmina powinna udostępnić na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

15. Co z odpadami po remoncie – czy gmina ma obowiązek odebrać śmieci w ramach opłaty?

Sprawdź na stronie internetowej gminy. Gmina określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w ramach opłaty.

16. Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczana jest opłata według wyższej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za odpady zmieszane).

17. O czym gmina powinna mnie poinformować?

Na stronach internetowych lub w sposób zwyczajowo przyjęty gmina ma obowiązek przekazać mieszkańcom informacje o: firmie, która będzie odbierała odpady (siedziba i adres firmy albo imię, nazwisko i adres wykonawcy usługi), sposobach zagospodarowania śmieci przez firmę odbierającą odpady ilości śmieci, które trafiły do recyklingu i odzysku, a także o tym, ile odpadów trafiło na wysypisko punktach zbiórki nietypowych śmieci, jak stare meble, przeterminowane leki, zużyty sprzęt RTV i AGD czy wyczerpane baterie. Informacja powinna zawierać: nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego nietypowe odpady, adresy punktów zbiórki.

18. Skąd mam wiedzieć, jakie zasady wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?

Zasady dotyczące wywozu odbioru śmieci znajdują się w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjętym przez radę gminy. Powinny być w nim między innymi informacje o: prowadzeniu punktów zbiórki następujących odpadów: przeterminowanych leków i chemikaliów, wyczerpanych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie, częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Ponadto, gmina ma obowiązek informować i edukować mieszkańców na temat właściwego postępowania ze śmieciami, a zwłaszcza o ich segregacji.

19. Jakie są sposoby naliczania opłat za wywóz śmieci?

Gminy mogą elastycznie dopasowywać swój system gospodarki odpadami do potrzeb mieszkańców. Mają bowiem możliwość łączenia różnych metod naliczania stawek za wywóz śmieci. Gminy mogą wybierać jeden z czterech sposobów ich naliczania: od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, od powierzchni nieruchomości, od ilości zużytej wody, za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa),

albo dokonywać wyboru różnych metod dla poszczególnych części terenu gmin (np. w części wyposażonej w wodociągi stawka będzie oparta o ilość zużytej wody, natomiast w przypadku pozostałej części – według innej, bardziej odpowiedniej metody). Gminy mogą też różnicować opłaty za wywóz śmieci poprzez wprowadzenie ulg albo dopłat dla gorzej sytuowanych właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe. Opłata za wywóz śmieci będzie wnoszona bezpośrednio do gminy. Za te pieniądze będzie ona finansować przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz obsługę całego systemu. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby wykorzystanych pojemników ze śmieciami oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych w danej gminie.

20. Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?

Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).

Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, sytuację, gdy właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, np. sezonowo.

21. Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Jest to dokument, w którym zadeklarujesz opłatę za odbiór i zagospodarowanie śmieci.

W deklaracji trzeba również podać informacje, które pozwolą gminie ustalić wysokość opłaty w przypadku każdego gospodarstwa domowego (np. jeśli gmina wybierze sposób naliczania opłaty od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, należy podać tę informację). Dokument można złożyć drogą elektroniczną.

Pamiętaj, niezłożenie deklaracji jest karane tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku lub podasz nieprawdziwe informacje, wójt, burmistrz lub prezydent określi wysokość opłaty za wywóz śmieci, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Deklarację o wysokości opłat oraz informacje o tym, jak ją wypełnić i złożyć dostarczy Ci gmina.

22. W jaki sposób wnosić opłatę?

Gmina przekaże Ci pełną informację na ten temat. Jeżeli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, to zarząd nieruchomości będzie się bezpośrednio rozliczać z gminą. Gmina określa termin, częstotliwość i sposób wnoszenia opłaty. Opłata będzie naliczana na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

23. Kto powinien wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne?

Na mocy podjętej uchwały V/61/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 10.04.2015 r., gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym w ramach obowiązującej opłaty.

24. Kiedy należy złożyć wypełnioną pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składane przez właścicieli zamieszkanych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Tarnowskie Góry?

Właściciel lub zarządca nieruchomości powinien złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach do 14 dni od chwili zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (ilość osób zamieszkałych, sposób gospodarowania odpadami komunalnymi, stawka opłaty).
Formularz deklaracji, można dostać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2, pok.29, można go też pobrać ze strony internetowej.

25. Co to jest selektywna zbiórka odpadów „u źródła”?

Oznacza segregowanie śmieci do osobnych pojemników lub worków na własnej posesji.

26. Gdzie można wyrzucić popiół, lub pampersy jeżeli zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów komunalnych?

Popiół, pampersy oraz wszystkie inne odpady komunalne – poza wskazanymi do obowiązkowej segregacji, czyli poza plastikiem, szkłem, metalami, papierem, bioodpadami oraz poza odpadami niebezpiecznymi – należy umieszczać w czarnym/szarym pojemniku na odpady zmieszane.

27. Gdzie wrzucamy wszystko to co w ulotce na temat segregacji jest ujęte w „STOP nie wrzucamy” czyli np. odpadki z mięsa, kości, butelki po olejach, guma , zabawki itp.?

Wszystko co jest oznaczone “STOP nie wrzucamy” oraz co nie zostało wymienione do obowiązkowej segregacji (poza odpadami niebezpiecznymi, gruzem, lekami, RTV, AGD, wielkogabarytowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym) wrzucamy do czarnego kubła na odpady zmieszane.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.