Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Menu główne

Pytania i odpowiedzi

1. Dlaczego zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

2. Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jeżeli nieruchomość należy do gminy?

To proste – gmina. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Jeżeli więc nieruchomość należy do gminy, to ona – jako właściciel – składa deklarację.

3. Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent, burmistrz lub wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

4. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

5. Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?

Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

obsługi administracyjnej tego systemu,

jeżeli gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki – koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców.

6. Co, jeśli 1 lipca system nie ruszy i moja gmina nie będzie odbierała odpadów, a ja będę już mieć rozwiązaną umowę z firmą wywozową?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje sytuację, w której 1 lipca gmina nie uruchomi systemu i nie rozpocznie odbioru śmieci na swoim terenie. Twoje interesy zabezpiecza artykuł 6 s ustawy:

W przypadku, gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

Oto, co należy zrobić w takim przypadku:

Dowiedz się w gminie, czy wiadomo, jak duże będzie opóźnienie, i czy od 1 lipca na pewno nie będą odbierane od Ciebie śmieci na nowych zasadach; Dopóki gmina nie uruchomi systemu, samodzielnie zadbaj o wywóz swoich śmieci – tak, jak to było dotychczas. Pamiętaj, że w takiej sytuacji gmina jest zobowiązana zwrócić Ci koszty odbioru śmieci poniesione od 1 lipca do czasu uruchomienia systemu wywozu odpadów; Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, wybierz firmę, która będzie odbierała od Ciebie śmieci, dopóki system nie ruszy, i zawrzyj z nią umowę. Zwróć uwagę na termin jej wypowiedzenia – powinien być jak najkrótszy. Dowiedz się, czy umowa może być zawarta na czas określony. Jeśli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, to wszystko powinna zrobić spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa; Opłacaj faktury za odbiór odpadów realizowany przez wybraną przez Ciebie firmę, ale pamiętaj – gmina jest zobowiązana oddać Ci pieniądze za tę usługę. Dodatkowo, jeśli Twoja gmina będzie naliczać stawkę za wywóz śmieci – mimo iż system nie będzie działał – musisz wnosić do gminnej kasy także tę opłatę. Pamiętaj o tym, aby zachować wszystkie faktury od firmy wywozowej! Będą one stanowić podstawę do ubiegania się od gminy o zwrot Twoich pieniędzy; Gdy system już ruszy, rozwiąż umowę z firmą, która wywoziła Twoje śmieci. Pamiętaj, że będzie obowiązywał Cię zapisany w umowie okres jej wypowiedzenia; Gmina ma obowiązek zwrócić Ci całą kwotę, którą zapłaciłeś firmie odbierającej po 1 lipca Twoje odpady; Aby odzyskać swoje pieniądze, musisz napisać do gminy oficjalne pismo. Poproś w nim o zwrot kosztów związanych z koniecznością zawarcia po 1 lipca umowy z firmą wywozową. Powinieneś w nim wskazać kwotę, której zwrotu się domagasz, podstawę prawną – czyli art. 6s Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 poz. 391, ze zm.), oraz podstawę faktyczną, czyli opis całej sytuacji związanej z opóźnionym uruchomieniem gminnego systemu wywozu śmieci. Do pisma musisz załączyć kopie wszystkich opłaconych po 1 lipca faktur od firmy wywozowej.

7. Czy dzikie wysypiska znikną?

Wyrzucanie śmieci na dzikie wysypiska przestanie się opłacać. Obecnie około 1/4 Polaków nie jest objętych żadną umową na wywóz odpadów. Gdzie trafiają ich śmieci, możemy się tylko domyślać. Od 1 lipca 2013 r. wszyscy będą objęci opłatą za wywóz śmieci.

8. Kto dostarcza pojemniki na śmieci – mieszkańcy domu/wspólnoty czy gmina?

Jeśli jesteś mieszkańcem domu jednorodzinnego, gmina poinformuje Cię, czy zapewni pojemniki na śmieci.

Jeśli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, kwestię dostarczenia pojemników wyjaśni z gminą zarząd nieruchomości.

Co do zasady to właściciel nieruchomości odpowiada za zapewnienie pojemników na śmieci. Gmina może przyjąć na siebie ten obowiązek.

9. Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (dane statystyczne z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami), koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.

Ponadto, rada gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny, to znaczy, jeżeli zbiera od mieszkańców odpady już posegregowane. Osoby segregujące za wywóz śmieci zapłacą mniej!

10. Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?

To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą. Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci). Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

11. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

12. Na jakie rodzaje segregować śmieci?

Gmina decyduje, jak będą segregowane śmieci na jej terenie i ma obowiązek poinformować o tym mieszkańców, m.in. na swoich stronach internetowych. Kwestie te powinny zostać określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Podstawowy sposób segregacji śmieci to oddzielanie makulatury, plastiku, szkła bezbarwnego i kolorowego. Jeżeli pojemnik na śmieci nie jest stosownie opisany, kieruj się następującymi zasadami:

niebieski:

makulatura

gazety, papier biurowy, opakowania z papieru, kartonu i tektury

żółty:

plastik

puste butelki typu PET, opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku

zielony:

szkło kolorowe, szkło bezbarwne

kolorowe butelki i słoiki bez nakrętek, bezbarwne butelki i słoiki bez nakrętek

Ten podstawowy podział na kolory pojemników pochodzi z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz. 1858). Gmina może z niego skorzystać przy ustalaniu kolorów pojemników w swoim systemie gospodarowania odpadami, ale nie musi. Może także wprowadzić swoje własne sposoby segregowania śmieci.

13. Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.

14. Czy kubeczki po jogurcie trzeba myć przed wyrzuceniem?

Jeśli w Twojej gminie odpady z tworzyw sztucznych są zbierane łącznie z papierem, wówczas wskazane jest opróżnianie i oczyszczanie pojemników po płynnej lub półpłynnej żywności tak, żeby papier nie został przez nią zanieczyszczony i mógł być przekazany do recyklingu.

W przypadku, gdy odpady z tworzyw sztucznych i papier są zbierane oddzielnie, wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania. Dokładne mycie nie jest potrzebne.

Kwestie mycia opakowań powinna zostać określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Sposób segregowania odpadów w gminie zależy od procesu technologicznego stosowanego w instalacji do zagospodarowania odpadów, do której są kierowane odpady komunalne z terenu gminy.

15. Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?

Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne. Kwestie te powinny zostać określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

16. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Gmina powinna udostępnić na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

17. Co z odpadami po remoncie – czy gmina ma obowiązek odebrać śmieci w ramach opłaty?

Sprawdź na stronie internetowej gminy. Nie zostało to sprecyzowane w ustawie. Gmina określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w ramach opłaty.

18. Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczana jest opłata według wyższej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za odpady zmieszane).

Sytuacja, gdzie niewielka liczba mieszkańców nieruchomości nie będzie segregować śmieci i będzie wrzucać je do pojemnika na odpady zmieszane, prawdopodobnie zostanie uwzględniona jako margines błędu zakładany przez firmę odbierającą śmieci.

19. Kto od połowy tego roku będzie odbierał moje śmieci?

Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami. Jest tak dlatego, żeby firmy konkurujące o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.

20. Co powinienem zrobić przed 1 lipca?

Przekaż do urzędu gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dostarczy Ci ją gmina, wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami. Zdecydujesz w niej, czy będziesz segregował śmieci, czy nie. Od tego będzie zależała wysokość Twojej opłaty. W przypadku mieszkańców bloków i osiedli to spółdzielnia, wspólnota lub administrator może złożyć deklarację w ich imieniu. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym musisz to zrobić osobiście. Pamiętaj także o konieczności rozwiązania umowy z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z Twojej nieruchomości. Pamiętaj – opłaca się sortować odpady. Zapłacisz mniej za ich wywóz. Właściciel nieruchomości posiadający aktualnie podpisaną umowę z firmą odbierającą śmieci powinien dowiedzieć się w swoim urzędzie gminy, od kiedy zacznie działać nowy system i z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę na wywóz odpadów. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy przed rozpoczęciem działania nowego systemu odbioru śmieci, właściciel nieruchomości jest obowiązany poinformować o tym gminę. Od 1 lipca 2013 r. każdy mieszkaniec gminy będzie zobowiązany płacić gminie za wywóz śmieci.

21. O czym gmina powinna mnie poinformować?

Na stronach internetowych lub w sposób zwyczajowo przyjęty gmina ma obowiązek przekazać mieszkańcom informacje o: firmie, która będzie odbierała odpady (siedziba i adres firmy albo imię, nazwisko i adres wykonawcy usługi), sposobach zagospodarowania śmieci przez firmę odbierającą odpady ilości śmieci, które trafiły do recyklingu i odzysku, a także o tym, ile odpadów trafiło na wysypisko punktach zbiórki nietypowych śmieci, jak stare meble, przeterminowane leki, zużyty sprzęt RTV i AGD czy wyczerpane baterie. Informacja powinna zawierać: nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego nietypowe odpady, adresy punktów zbiórki.

22. Skąd mam wiedzieć, jakie zasady wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?

Zasady dotyczące wywozu odbioru śmieci znajdują się w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjętym przez radę gminy. Powinny być w nim informacje o: prowadzeniu punktów zbiórki następujących odpadów: przeterminowanych leków i chemikaliów, wyczerpanych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie, częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Ponadto, gmina ma obowiązek informować i edukować mieszkańców na temat właściwego postępowania ze śmieciami, a zwłaszcza o ich segregacji.

23. Co powinienem zrobić, jeśli mam podpisaną umowę na odbiór śmieci z firmą wywozową?

Obecne umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie. Dlatego właściciele nieruchomości, którzy mają podpisane umowy na odbiór śmieci powinni je rozwiązać. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, że od połowy roku będą musieli zapłacić podwójnie – gminie i firmie, z którą mają podpisaną umowę. Należy w swoim urzędzie gminy dowiedzieć się, kiedy dokładnie zacznie funkcjonować nowy system odbioru śmieci i sprawdzić w swojej umowie z firmą warunki jej wypowiedzenia. Biorąc pod uwagę te dwa terminy, należy w odpowiednim czasie rozwiązać dotychczasową umowę z firmą.

24. Jakie są sposoby naliczania opłat za wywóz śmieci?

Gminy mogą elastycznie dopasowywać swój system gospodarki odpadami do potrzeb mieszkańców. Mają bowiem możliwość łączenia różnych metod naliczania stawek za wywóz śmieci. Gminy mogą wybierać jeden z czterech sposobów ich naliczania: od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, od powierzchni nieruchomości, od ilości zużytej wody, za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa),

albo dokonywać wyboru różnych metod dla poszczególnych części terenu gmin (np. w części wyposażonej w wodociągi stawka będzie oparta o ilość zużytej wody, natomiast w przypadku pozostałej części – według innej, bardziej odpowiedniej metody). Gminy mogą też różnicować opłaty za wywóz śmieci poprzez wprowadzenie ulg albo dopłat dla gorzej sytuowanych właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe. Opłata za wywóz śmieci będzie wnoszona bezpośrednio do gminy. Za te pieniądze będzie ona finansować przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz obsługę całego systemu. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby wykorzystanych pojemników ze śmieciami oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych w danej gminie.

25. Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?

Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).

Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, sytuację, gdy właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, np. sezonowo.

26. Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Jest to dokument, w którym zadeklarujesz, czy będziesz segregować śmieci czy nie. Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się na sortowanie odpadów, zapłacisz niższą stawkę!

W deklaracji trzeba również podać informacje, które pozwolą gminie ustalić wysokość opłaty w przypadku każdego gospodarstwa domowego (np. jeśli gmina wybierze sposób naliczania opłaty od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, należy podać tę informację). Dokument można złożyć drogą elektroniczną.

Pamiętaj, niezłożenie deklaracji jest karane tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku lub podasz nieprawdziwe informacje, wójt, burmistrz lub prezydent określi wysokość opłaty za wywóz śmieci, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Deklarację o wysokości opłat oraz informacje o tym, jak ją wypełnić i złożyć dostarczy Ci gmina.

27. W jaki sposób wnosić opłatę?

Gmina przekaże Ci pełną informację na ten temat. Jeżeli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, to zarząd nieruchomości będzie się bezpośrednio rozliczać z gminą. Gmina określa termin, częstotliwość i sposób wnoszenia opłaty. Opłata będzie naliczana na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

27. Kto powinien wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne?

Na mocy podjętej uchwały V/61/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 10.04.2015r., gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w ramach obowiązującej opłaty.

28. Kiedy należy złożyć wypełnioną pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składane przez właścicieli zamieszkanych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Tarnowskie Góry?

Właściciel lub zarządca nieruchomości powinien złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach do 14 dni od nastąpienia zmiany (pierwsze zamieszkanie, zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość lub zmiana sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi na posesji).
Formularz deklaracji, można dostać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego przy ul.Sienkiewicza 2, pok.29.

29. Co to jest selektywna zbiórka odpadów „u źródła”?

Oznacza segregowanie śmieci do osobnych pojemników lub worków na własnej posesji.

30. Gdzie można wyrzucić popiół, lub pampersy jeżeli zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów komunalnych?

Popiół, pampersy oraz wszystkie inne odpady komunalne – poza wskazanymi do obowiązkowej segregacji, czyli poza plastikiem, szkłem, papierem, bioodpadami oraz poza odpadami niebezpiecznymi – należy umieszczać w czarnym/szarym pojemniku na odpady zmieszane.

31. Gdzie wrzucamy wszystko to co jest ujęte w “STOP nie wrzucamy” czyli np. odpadki z mięsa, kości, butelki po olejach, guma , zabawki itp.?

Wszystko co jest oznaczone “STOP nie wrzucamy” oraz co nie zostało wymienione do obowiązkowej segregacji (poza odpadami niebezpiecznymi, gruzem, lekami, RTV, AGD, wielkogabarytowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym) wrzucamy do czarnego kubła na odpady zmieszane.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.