Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Menu główne

Opłaty i deklaracje

Deklaracje dla nieruchomości zamieszkałych!

Deklaracja e-PUAP – link bezpośredni (przekierowuje bezpośrednio do druku deklaracji po uprzednim zalogowaniu na ePUAP)

Deklaracja e-PUAP – link poprzez ePodatki

Druk deklaracji – do pobrania

Ważne! Podpisaną deklarację należy złożyć w urzędzie w oryginale lub przesłać za pomocą poczty tradycyjnej, lub podpisać i przesłać elektronicznie (podpis zaufany e-PUAP, podpis kwalifikowany)

Właściciele nieruchomości nowo zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/386/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2021 r. stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą:

 • jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosi 33,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca,
 • jeżeli właściciel nieruchomości  nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata wynosi 66,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Zwolnienie w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym:

Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z Uchwałą nr XXVII/295/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wprowadza się zmniejszenie wysokości opłaty o kwotę 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty jest złożenie przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji.

Opłatę należy wpłacać przelewem na indywidualne konto bankowe (Nazwa Odbiorcy: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach; W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za odpady komunalne”), lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego –  Rynek 4 w kasie na parterze.

Każdy kto składa deklarację otrzymuje indywidualny numer konta bankowego.
Opłatę należy wpłacać w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W przypadku zmiany danych, które są podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (ilość osób zamieszkałych, sposób gospodarowania odpadami komunalnymi, stawka opłaty).
Zgodnie z Ustawą, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji, Burmistrz Miasta jest zobowiązany do określenia wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Druk deklaracji można pobrać osobiście w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2. Pusty druk można również pobrać – stąd lub otwierając plik w sekcji „Pliki do pobrania”(poniżej).

Deklarację można również przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisując poprzez e-puap (profil zaufany) lub podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem strony www.epodatki.tarnowskiegory.pl.

WAŻNE! Przy wypełnianiu deklaracji (w szczególności poprzez ePUAP) prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wszystkich wymaganych pól to jest:

 • PESEL
 • Okoliczność  powodująca obowiązek złożenia deklaracji („Deklaracja korygująca” – zaznacza się tylko w przypadku nieprawidłowo lub niekompletnie złożonej poprzedniej deklaracji)
 • Składający deklarację
 • Tytuł prawny
 • Dane identyfikacyjne składającego deklarację
 • Adres nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (jeżeli adres zamieszkania lub do korespondencji jest taki sam jak adres na którym powstają odpady komunalne – nie ma potrzeby wypełniania pól adresu zamieszkania lub do korespondencji)
 • Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ważne by wypełnić wszystkie trzy pozycje) – w przypadku deklaracji „zerowej” (gdy aktualnie nikt nie zamieszkuje) w każdej pozycji należy wpisać „0”
 • Zgoda na przepływ wiadomości dostarczanych drogą elektroniczną (lub brak zgody)
 • Oświadczenie i podpis składającego deklarację: miejscowość, data i własnoręczny podpis (w przypadku ePUAP składa się podpis profilem zaufanym)

Przy deklaracji składanej poprzez ePUAP należy zwrócić uwagę by ją podpisać a następnie wysłać.

Można również złożyć deklarację według instrukcji zamieszczonej w sekcji Pliki do pobrania” (poniżej).

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.