Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Aktualności

PSZOK

  PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
  Zlokalizowany przy ul. Laryszowskiej (dawne składowisko odpadów  komunalnych)
  jest czynny:
 - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00
 - w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 13 :00
 tel. 32/ 284 17 33

 

Do PSZOK-u można dostarczyć we własnym zakresie następujące frakcje odpadów w ilościach wskazujących iż pochodzą ze strumienia odpadów komunalnych:
 
- papier, tektura,
- szkło,
- tworzywa sztuczne,
- metale,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady wielkogabarytowe,
- opony,
- odpady budowlane, gruz (w ilości 1 Mg na rok z nieruchomości zamieszkałych albo lokalu w zabudowie wielolokalowej i wielolokalowej będącej blokami mieszkalnymi),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- tekstylia,
- przeterminowane i nieużyteczne leki i chemikalia,
- problematyczne odpady komunalne (m.in. termometry rtęciowe, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, nie dotyczy odpadów zawierających azbest),
- odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone.
 
Powyższe odpady odbierane są bezpłatnie.
 

 


Powrót