Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Aktualności

Deklaracje - NOWY WZÓR DEKLARACJI OD 15 KWIETNIA 2016 ROKU

DEKLARACJE DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH!

Właściciele nieruchomości nowo zamieszkałych lub na których nastąpiła zmiana (ilość osób zamieszkałych, sposób gospodarowania odpadami komunalnymi, stawka opłaty) zobowiązani są do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).

Zgodnie z Ustawą, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji, Burmistrz Miasta jest zobowiązany do określenia wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Druk deklaracji można pobrać osobiście w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego przy ul.Sienkiewicza 2. Pusty druk można również pobrać stąd: druk deklaracji.pdf

Deklarację można również przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisując poprzez e-puap (profil zaufany) lub podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem strony www.epodatki.tarnowskiegory.pl.

Można również złożyć deklarację według poniższej instrukcji.

Instrukcja przesłania deklaracji: 

Instrukcja e-PUAP.pdf

Instrukcja podpis kwalifikowany.pdf

pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

Back