Tarnowskie Góry - jesteśmy EKO!

Aktualności

RODO

Informacja

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 201,6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Adres: Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl,  kontakt telefoniczny: 32 393 36 10.

2.     Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2, pokój Nr 10, kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl  kontakt telefoniczny: 32 393 37 56.

3.    Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomości, na podstawie  art. 6 m ust. 1 i ust. 1a i 1b ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn.zm.) oraz Uchwały  Nr XIX/246/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23.03.2016r.

4.     Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Remondis Tarnowskie Góry ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry. 

5.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego,  w którym przestała obowiązywać złożona deklaracja.

7.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, i ich sprostowania.

8.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  wymogiem ustawowym.

10.  Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

 

Więcej...

UTRUDNIENIA W DOSTĘPIE DO IBOP
Informujemy, że z przyczyn technicznych mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do iBOP. Problem dotyczy komunikacji za pomocą serwisu, tj.:
- otrzymywania nowego hasła w przypadku jego odzyskiwania. 
Całkowicie nieaktywne (do odwołania) są moduły dotyczące:
- składania zgłoszeń za pomocą serwisu,
            - wysyłania i otrzymywania wiadomości e-mail za pomocą serwisu.
Do czasu usunięcia usterki proszę komunikować się z Wydziałem Gospodarki Miejskiej poza serwisem iBOP.
Więcej...

Dodatkowe worki brązowe na odpady zielone

W okresie wiosennym od 1 kwietnia do 30 czerwca oraz w sezonie jesiennym od 1 września do 30 listopada w tutejszym Urzędzie można pobrać dodatkowe worki do odbioru odpadów zielonych w następujących ilościach:

- dla nieruchomości jednorodzinnych oraz wielolokalowych nie będących blokami mieszkalnymi – 5 sztuk 120 l na akcję jesienną - worki będą wydawane w tutejszym Urzędzie przy ul. Henryka Sienkiewicza 2 na parterze w pok. 28 lub na punkcie informacyjnym. Zapełnione worki należy wystawiać w terminach w których następuje odbiór bioodpadów zgodnie z harmonogramem,

- dla nieruchomości będących blokami mieszkalnymi – 1 szt. 120 l w przeliczeniu na 5 mieszkańców z danej nieruchomości - po zgłoszeniu przez zarządcę nieruchomości w tutejszym Urzędzie - worki będą dostarczane przez przedsiębiorcę - odbiór nastąpi w terminie uzgodnionym z zarządcą nieruchomości.

Więcej...

Dodatkowe worki na odpady segregowane (plastik, szkło, papier)

Dodatkowe worki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych można bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Miejskiej na ul. Henryka Sienkiewicza 2 – pok. 28.
  
Więcej...

PSZOK

  PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
  Zlokalizowany przy ul. Laryszowskiej (dawne składowisko odpadów  komunalnych)
  jest czynny:
 - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00
 - w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 13 :00
 tel. 32/ 284 17 33
Więcej...

Deklaracje - NOWY WZÓR DEKLARACJI OD 15 KWIETNIA 2016 ROKU

DEKLARACJE DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH!

Właściciele nieruchomości nowo zamieszkałych lub na których nastąpiła zmiana (ilość osób zamieszkałych, sposób gospodarowania odpadami komunalnymi, stawka opłaty) zobowiązani są do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).
Więcej...

Gdzie oddać przeterminowane lekarstwa

   Zbiórka przeterminowanych lekarstw

Więcej...

Gdzie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 
   Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
   i elektronicznego   
 
Więcej...

Gdzie oddać zużyte baterie i akumulatory

        Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów

Więcej...

Rejestr Działalności Regulowanej

Aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry.

RDR 08_05_2018

Więcej...

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Tarnowskie Góry

Wykaz przedsiębiorców

Więcej...

"Rewolucja śmieciowa" - filmiki edukacyjne 2013-05-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tarnowskiegory.pl/youtubes                                  youtu.be/Wi1VEj3Z2pU

Więcej...

INFORMACJE  ARCHIWALNE

Więcej...

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD LIPCA 2017 ROKU

Po rozstrzygnięciu przetargu na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry, wykonawcą zadania jest firma Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zawiadamia, że Rada Gminy Tarnowskie Góry w dniu 30.06.2017 roku podjęła Uchwałę Nr XXXIX/415/2017 w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy, otrzymają w miesiącu lipcu 2017 r. indywidualne zawiadomienie o nowych wysokościach stawek opłat.

Więcej...

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 SIERPNIA 2015 ROKU 2015-07-07

Po rozstrzygnięciu przetargu na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zawiadamia, że Rada Gminy Tarnowskie Góry w dniu 24.06.2015 roku podjęła Uchwałę Nr IX/109/2015 w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej...

2014-12-29

UWAGA ! ZMIANA INDYWIDUALNEGO NUMERU KONTA BANKOWEGO DOTYCZĄCEGO GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01 STYCZNIA 2015 ROKU

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. obsługę bankową Gminy Tarnowskie Góry pełni ING Bank Śląski S.A.

Więcej...

Indywidualne numery kont bankowych 2013-07-26

Szanowni Państwo ! 
Informujemy, że zostały nadane numery indywidualnych rachunków bankowch dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na które należy wpłacać do Urzędu Miejskiego należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej...

"Rewolucja śmieciowa" 2013-06-13
 
Szanowni Mieszkańcy Tarnowskich Gór!
 
OD  1 LIPCA 2013 R.  GMINA PRZEJMUJE KONTROLĘ
NAD ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
 
Firmą wyłonioną w przetargu, która będzie odbierała odpady komunalne od mieszkańców naszej Gminy jest REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Przedsiębiorca wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki w ramach ponoszonej opłaty. Otrzymacie Państwo również harmonogramy wywozów odpadów.
 
Urząd Miejski natomiast dostarczy informację o indywidualnym numerze konta bankowego wraz z ulotką informacyjną dotyczącą zasad segregowania odpadów komunalnych "u źródła".
Więcej...

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały w sprawie świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 2013-03-15

W dniach 15.03. do 22.03.2013 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 

Więcej...

„Rewolucja śmieciowa” 2013-02-27

Z dniem 1 lipca 2013 r. zmienią się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DLA

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH !

 

JAK BĘDZIEMY SEGREGOWAĆ ?

Więcej...

Witamy na stronie głównej Internetowego Biura Obsługi Płatników 2013-02-26

Rozpoczynamy prace dostosowawcze

W zakładkach są już dostępne pierwsze informacje na temat gospodarowania odpadami komunalnymi

Więcej...