Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Menu główne

Deklaracja – nowy wzór deklaracji od 2 maja 2020 roku

Drukuj stronę
Drukuj

Deklaracje dla nieruchomości zamieszkałych!

Deklaracja e-PUAP – link

WAŻNE! Podpisaną deklarację należy złożyć w urzędzie w oryginale lub przesłać za pomocą poczty tradycyjnej, lub podpisać i przesłać elektronicznie (podpis zaufany e-PUAP, podpis kwalifikowany)

Właściciele nieruchomości nowo zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).

Zgodnie z uchwałą Nr IX/100/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2019 r. stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą:

 • jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane W SPOSÓB SELEKTYWNY opłata wynosi 21,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca,
 • jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane W SPOSÓB NIESELEKTYWNY opłata wynosi 42,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Opłatę należy wnosić przelewem na indywidualne konto bankowe (Nazwa Odbiorcy: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach; W tytule przelewu należy wpisać: “Opłata za odpady komunalne”), lub gotówką w kasach Urzędu Miejskiego – przy ul.Sienkiewicza 2, lub Rynek 4 w kasie na parterze.

Każdy składający deklarację otrzymuje indywidualny numer konta bankowego.
Opłatę należy uiszczać w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (ilość osób zamieszkałych, sposób gospodarowania odpadami komunalnymi, stawka opłaty).
Zgodnie z Ustawą, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji, Burmistrz Miasta jest zobowiązany do określenia wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Druk deklaracji można pobrać osobiście w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego przy ul.Sienkiewicza 2. Pusty druk można również pobrać – stąd lub otwierając plik poniżej w sekcji “Pliki do pobrania”.

Deklarację można również przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisując poprzez e-puap (profil zaufany) lub podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem strony www.epodatki.tarnowskiegory.pl.

WAŻNE! Przy wypełnianiu deklaracji (w szczególności poprzez ePUAP) prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wszystkich wymaganych pól to jest:

 • PESEL
 • Okoliczność  powodująca obowiązek złożenia deklaracji (“Deklaracja korygująca” – zaznacza się tylko w przypadku nieprawidłowo lub niekompletnie złożonej poprzedniej deklaracji)
 • Składający deklarację
 • Tytuł prawny
 • Dane identyfikacyjne składającego deklarację
 • Adres nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (jeżeli adres zamieszkania lub do korespondencji jest taki sam jak adres na którym powstają odpady komunalne – nie ma potrzeby wypełniania pól adresu zamieszkania lub do korespondencji)
 • Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ważne by wypełnić wszystkie trzy pozycje) – w przypadku deklaracji “zerowej” (gdy aktualnie nikt nie zamieszkuje) w każdej pozycji należy wpisać “0”
 • Zgoda na przepływ wiadomości dostarczanych drogą elektroniczną (lub brak zgody)
 • Oświadczenie i podpis składającego deklarację: miejscowość, data i własnoręczny podpis (w przypadku ePUAP składa się podpis profilem zaufanym)

Przy deklaracji składanej poprzez ePUAP należy zwrócić uwagę by ją podpisać a następnie wysłać.

Można również złożyć deklarację według poniższej instrukcji.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.